NIVA CCA

Strain No. Species Origin
NIVA-CHL 109 Mychonastes homosphaera Egypt, Unknown
NIVA-CHL 183 Mychonastes homosphaera Shore of the Reservoir Tres Marias, Brazil, 1989